Read, Debate: Engage.

Egypt, Ethiopia, Israel, Morocco, Jordan, Namibia, Botswana, Somalia, Tanzania, Madagascar

.